Ambients d’aprenentatge a Infantil

Infantil, segueix treballant enguany mitjançant els ambients d’aprenentatge. Es tracta d’una organització metodològica de l’aula que agrupa als alumnes en equips cooperatius que seran de periodicitat trimestral.

Com a filosofia de centre, des de la nostra ECA (Estructura Cooperativa de l’Aprenentatge) els grups són heterogenis i, en aquest cas, mesclen alumnes dels tres cursos d’infantil.
S’estableixen quatre ambients en els que les mestres ofereixen un espai i uns materials per a que els alumnes hi participin d’una manera més activa. Es respecta el ritme de feina de cada alumne/a. Així es fomenta un aprenentatge espontani, on el nen és el protagonista i construeix activament el seu coneixement.
Hi ha un ambient de constructors, ambient d’ artistes, ambient dels lletramàtics i ambient d’artesans. A cada un d’aquests ambients conviuen i estimulen la seva pròpia curiositat que els porta a motivar-se i engrescar-se amb el que fan i aprenen d’ells mateixos i dels altres companys.
Es treballa d’aquesta forma tots els dimarts i dijous durant una hora i mitja. El mestre, com a mediador va modificant la proposta i el material al llarg del curs.
Imagina! Viure en el moment present, deixant-se portar per les sensacions i emocions que acompanyen el joc, la manipulació i l’experimentació sense pretendre arriba a fer un objecte o una producció concreta.
Aquests moments els viuen els fillets i filletes d’Infantil mitjançant els ambients d’aprenentatge.

Ara mateix feim una avaluació molt positiva d’aquesta iniciativa del nostre projecte educatiu, pels alumnes es tracta d’una activitat de convivència i estimulació de la seva pròpia curiositat que els porta a motivar-se i engrescar-se amb el que fan a cadascun dels ambients.