Departament d’Orientació

Departament d’orientació. Acompanyament personalitzat.

Aquest és el nostre equip:

Antònia Villalonga Petrus, Orientadora EI-EP

Dani Martí Truyol, Orientador ESO

Silvia Vidal Porqueres, Professora AL i PT

Catalina Giménez Mascaró, Professora PT

Núria Tudurí Villalonga. Professora AL

Què és el Departament d’Orientació?

El Departament d’Orientació recolza la tasca del centre educatiu i del conjunt del professorat en totes aquelles actuacions dirigides a assegurar una formació integral de l’alumnat i a l’adaptació dels processos d’ensenyament a les característiques i necessitats personals, acadèmiques i professionals de tots els alumnes.

Des del Departament d’Orientació intentam donar resposta a la diversitat. Aquesta atenció implica ajudar a tots els al·lots que en algun moment de la seva escolarització presenten dificultats, independentment de les seves causes, o ritmes diferents d’aprenentatge. El repte d’atendre aquesta diversitat amb èxit és cabdal per a la bona dinàmica de treball a l’aula des de totes les àrees i pel correcte creixement harmònic de tots els alumnes.

En definitiva, l´orientació és un dels elements clau del sistema educatiu que contribueix a la seva qualitat. És responsabilitat de tota la comunitat educativa i de fet, el seu èxit depèn entre altres coses del grau d´implicació dels docents, dels tutors i tutores i de les famílies.

 

Principals actuacions del Departament d’Orientació:

  1. Contribuir a la personalització de l’educació.
  2. Ajustar la resposta educativa a les necessitats particulars dels alumnes.
  3. Afavorir els processos de maduresa personal contribuint a la pressa de decisions respecte al futur acadèmic professional.
  4. Col·laborar participant activament en la planificació, elaboració, seguiment i l’avaluació de l’adaptació curricular individual de l’alumnat amb Necessitats específiques de suport educatiu.