INFORMACIÓ D’INTERÈS

Els fulls de sol·licitud es troben als centres educatius, a les oficines d’escolarització i a la web (escolaritzacio.caib.es).La sol·licitud és única i s’ha de presentar en el centre triat en primera opció. Al centre triat en primera opció es publicaran les llistes provisionals i definitives. La formalització de matrícula s’ha de fer en el termini previst al calendari, en cas contrari es perd la plaça.

El procés d’admissió per a infantil, primària i ESO es farà del 3 al 16 de maig i per al batxillerat, del 20 al 26 de juny.

Més informació:
http://dgplacen.caib.es
http://weib.caib.es